Zarządzanie pro­jek­tami

W efek­cie kilkudziesię­ciu zre­al­i­zowanych pro­jek­tów oraz w wyniku zdobytej wiedzy popartej wielo­let­nim doświad­cze­niem oraz między­nar­o­dowymi cer­ty­fikatami firma zaadap­towała stan­dardy oparte na PMBoK® i IPMA® oraz metodyce PRINCE2® do prowadzenia pro­jek­tów. Ofer­u­jemy nasze wspar­cie w obszarach przy­należnych roli Kierown­ika Pro­jektu w następu­ją­cych zakre­sach:

  • pra­cach przed­pro­jek­towych,
  • inic­jacji i orga­ni­za­cji pro­jektu,
  • zarządza­nia real­iza­cją pro­jektu,
  • zamknię­cia pro­jektu,
  • przeglądu efek­tów pro­jektu,
  • określe­niu prac pro­jek­towych i anal­izie środowiska pro­jektu.

 

Zaan­gażowanie naszych spec­jal­istów pozwala osiągnąć wyższą efek­ty­wność uru­chomionych i planowanych pro­jek­tów oraz zwięk­szyć skuteczność dzi­ała­ją­cych w orga­ni­za­cji zespołów pro­jek­towych. Zapew­ni­amy Klien­towi wzrost bez­pieczeństwa pro­jek­tów. Gwaran­tu­jemy, że jedna z kluc­zowych ról w pro­jek­cie jest obsad­zona przez osobę posi­ada­jącą opty­malne umiejęt­ności i doświad­cze­nie niezbędne dla efek­ty­wnego zre­al­i­zowa­nia zakładanych celów, poparte między­nar­o­dowym cer­ty­fikatem.

 

 

 

                                                                                                                

 

PRO­JEKT WSPÓŁ­FI­NAN­SOWANY PRZEZ SZWA­J­CARIĘRAMACH SZWA­J­CARSKIEGO
PRO­GRAMU WSPÓŁPRACYNOWYMI KRA­JAMI CZŁONKOWSKIEMI UNII EUROPE­JSKIEJ

PROJECT SUP­PORTED BYGRANT FROM SWITZER­LAND THROUGH
THE SWISS CON­TRI­BU­TION TO THE ENGLARGED EURO­PEAN UNION