Zamówienia

30.06.2017

Infor­ma­cja o wyniku postępowa­nia — wybór Wykon­awcy w odpowiedzi na zapy­tanie ofer­towe nr 1/05.05.0022-156/16:

Najwyżej oce­niona została oferta Akademia Szy­bkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz

 

_____________________________________

30.06.2017

Infor­ma­cja o wyniku postępowa­nia — wybór Wykon­awcy w odpowiedzi na zapy­tanie ofer­towe nr 2/05.05.0022-156/16:

Najwyżej oce­niona została oferta Akademia Szy­bkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz

 

_____________________________________

30.06.2017

Infor­ma­cja o wyniku postępowa­nia — wybór Wykon­awcy w odpowiedzi na zapy­tanie ofer­towe nr 3/05.05.0022-156/16:

Najwyżej oce­niona została oferta Akademia Szy­bkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz

 

_____________________________________

30.06.2017

Infor­ma­cja o wyniku postępowa­nia — wybór Wykon­awcy w odpowiedzi na zapy­tanie ofer­towe nr 1/05.05.0022-155/16:

Najwyżej oce­niona została oferta Pos­i­tive­Pro sp. z o.o.

 

_____________________________________

30.06.2017

Infor­ma­cja o wyniku postępowa­nia — wybór Wykon­awcy w odpowiedzi na zapy­tanie ofer­towe nr 2/05.05.0022-155/16:

Najwyżej oce­niona została oferta Akademia Szy­bkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz

 

_____________________________________

21.06.2017 

W związku z decyzją o przyz­na­niu dofi­nan­sowa­nia pro­jek­towi „Pomorski Project Man­ager – szkole­nia z zarządza­nia pro­jek­tami według metodologii PRINCE2” ze środ­ków Unii Europe­jskiej (EFS) w ramach Region­al­nego Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wojew­ództwa Pomorskiego na lata 20142020, Pod­dzi­ałanie 5.5 Ksz­tałce­nie ustaw­iczne, H-consulting Woj­ciech Hołowacz przeprowadza postępowanie oparte na zasadzie konkuren­cyjności mające na celu wybór insty­tucji do przeprowadzenia akredy­towanych szkoleń PRINCE2® Foun­da­tion i Prac­ti­tioner.

Zapy­tanie ofer­towe nr 1/05.05.0022-156/16

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

_____________________________________

21.06.2017 

W związku z decyzją o przyz­na­niu dofi­nan­sowa­nia pro­jek­towi „Pomorski Project Man­ager – szkole­nia z zarządza­nia pro­jek­tami według metodologii PRINCE2” ze środ­ków Unii Europe­jskiej (EFS) w ramach Region­al­nego Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wojew­ództwa Pomorskiego na lata 20142020, Pod­dzi­ałanie 5.5 Ksz­tałce­nie ustaw­iczne, H-consulting Woj­ciech Hołowacz przeprowadza postępowanie oparte na zasadzie konkuren­cyjności mające na celu wybór insty­tucji do przeprowadzenia ofic­jal­nych egza­m­inów PRINCE2® Foun­da­tion i Prac­ti­tioner.

Zapy­tanie ofer­towe nr 2/05.05.0022-156/16

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

_____________________________________

21.06.2017 

W związku z decyzją o przyz­na­niu dofi­nan­sowa­nia pro­jek­towi „Pomorski Project Man­ager – szkole­nia z zarządza­nia pro­jek­tami według metodologii PRINCE2” ze środ­ków Unii Europe­jskiej (EFS) w ramach Region­al­nego Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wojew­ództwa Pomorskiego na lata 20142020, Pod­dzi­ałanie 5.5 Ksz­tałce­nie ustaw­iczne, H-consulting Woj­ciech Hołowacz przeprowadza postępowanie oparte na zasadzie konkuren­cyjności mające na celu wybór insty­tucji do dostar­czenia ofic­jal­nych podręczników „PRINCE2® Skuteczne Zarządzanie Pro­jek­tami”.

Zapy­tanie ofer­towe nr 3/05.05.0022-156/16

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

_____________________________________

21.06.2017 

W związku z decyzją o przyz­na­niu dofi­nan­sowa­nia pro­jek­towi „Kursy i szkole­nia dla roz­woju branży kreaty­wnej w wojew­ództwie pomorskim” ze środ­ków Unii Europe­jskiej (EFS) w ramach Region­al­nego Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wojew­ództwa Pomorskiego na lata 20142020, Pod­dzi­ałanie 5.5 Ksz­tałce­nie ustaw­iczne, H-consulting Woj­ciech Hołowacz jako part­ner w ww. pro­jek­cie przeprowadza postępowanie oparte na zasadzie konkuren­cyjności mające na celu wybór trenera/ów (insty­tucji) do przeprowadzenia akredy­towanych szkoleń z zarządza­nia pro­jek­tami według metodyki Agile Project Man­age­ment

Zapy­tanie ofer­towe nr 1/05.05.0022-155/16

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

_____________________________________

21.06.2017 

W związku z decyzją o przyz­na­niu dofi­nan­sowa­nia pro­jek­towi „Kursy i szkole­nia dla roz­woju branży kreaty­wnej w wojew­ództwie pomorskim” ze środ­ków Unii Europe­jskiej (EFS) w ramach Region­al­nego Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wojew­ództwa Pomorskiego na lata 20142020, Pod­dzi­ałanie 5.5 Ksz­tałce­nie ustaw­iczne, H-consulting Woj­ciech Hołowacz jako part­ner w ww. pro­jek­cie przeprowadza postępowanie oparte na zasadzie konkuren­cyjności mające na celu wybór trenera/ów (insty­tucji) do przeprowadzenia akredy­towanych szkoleń z zarządza­nia pro­jek­tami według metodyki Scrum.

 

Zapy­tanie ofer­towe nr 2/05.05.0022-155/16

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

 

                                                                                                                

 

PRO­JEKT WSPÓŁ­FI­NAN­SOWANY PRZEZ SZWA­J­CARIĘRAMACH SZWA­J­CARSKIEGO
PRO­GRAMU WSPÓŁPRACYNOWYMI KRA­JAMI CZŁONKOWSKIEMI UNII EUROPE­JSKIEJ

PROJECT SUP­PORTED BYGRANT FROM SWITZER­LAND THROUGH
THE SWISS CON­TRI­BU­TION TO THE ENGLARGED EURO­PEAN UNION