Raporty

Imple­men­tacja strate­gii CSR i Kodeksu etyki do poli­tyki i dzi­ałań firmy H-consulting Woj­ciech Hołowacz oraz dzi­ała­nia przewidziane w tej strate­gii i kodek­sie muszą być pod­dawane ewalu­acji i okre­sowemu mon­i­torowa­niu. Niezbęd­nym ele­mentem real­iza­cji tego celu jest strate­gia rapor­towa­nia, która doty­czyć musi trzech najważniejszych obszarów CSR. Najbardziej znaną i do tej pory najlep­szą formą rapor­towa­nia jest ta zgodna z metodologią GRI — Global Report­ing Ini­ta­tive (GR 3.0). Owa metodolo­gia dostar­cza narzędzi do przeprowadzenia skutecznego mon­i­toringu, a jed­nocześnie jest gwaran­tem jakości i zapew­nia wiary­god­ność infor­ma­cji dla wszys­t­kich zain­tere­sowanych.

 

Raport i czyn­ności pod­jęte w kierunku jego stworzenia to mierze­nie, ujaw­ni­anie i ponosze­nie odpowiedzial­ności za dzi­ała­nia, których pode­j­muje się orga­ni­za­cja. Raport to doku­ment, który powinien dostar­czyć kom­plet­nych, rzetel­nych i stosownych infor­ma­cji doty­czą­cych zarówno pozy­ty­wnych, jak i negaty­wnych osiąg­nięć orga­ni­za­cji na temat zrównoważonego roz­woju.  

 

W ramach raportu anal­i­zowane będą wskaźniki z zakresu zatrud­nienia i god­nej pracy, środowiska i ekonomi. Wszys­tkie one odpowiadają trzem obszarom CSR, w których nasza orga­ni­za­cja chce pod­jąć dzi­ała­nia prowadzące do bycia społecznie odpowiedzialną.

 

 

 

 

                                                                                                                

 

PRO­JEKT WSPÓŁ­FI­NAN­SOWANY PRZEZ SZWA­J­CARIĘRAMACH SZWA­J­CARSKIEGO
PRO­GRAMU WSPÓŁPRACYNOWYMI KRA­JAMI CZŁONKOWSKIEMI UNII EUROPE­JSKIEJ

PROJECT SUP­PORTED BYGRANT FROM SWITZER­LAND THROUGH
THE SWISS CON­TRI­BU­TION TO THE ENGLARGED EURO­PEAN UNION