Usługi roz­wo­jowe

Nasze aktu­alne szkole­nia można sprawdzić w Bazie Usług Roz­wo­jowych

 

Usługi szkole­niowe i dorad­cze real­i­zowane są głównie poprzez autorskie otwarte i zamknięte pro­jekty współ­fi­nan­sowane ze środ­ków Unii Europe­jskiej w ramach Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego.

Wychodząc naprze­ciw potrze­bom naszych Klien­tów ofer­u­jemy orga­ni­za­cję szkoleń zamknię­tych. Rozwiązanie to cieszy się dużym zain­tere­sowaniem ze względu na ogromną per­son­al­iza­cję we wszys­t­kich aspek­tach. Każde szkole­nie wewnętrzne real­izu­jemy poprzez indy­wid­u­alne pode­jś­cie oraz dos­tosowanie pro­gramu do specy­fiki firmy Klienta tak, aby wiedza, którą otrzy­mają uczest­nicy zajęć nie pozostawała tylko jako ślad w mate­ri­ałach szkole­niowych, ale mogła zostać wyko­rzys­tana w prak­tyce. Przy­go­towu­jąc każde zlece­nie dokonu­jemy szczegółowej anal­izy i określamy cele, jakie Klient chce osiągnąć, aby wybrać skuteczne metody pozwala­jące je zre­al­i­zować. Wartoś­cią dodaną szkoleń zamknię­tych jest fakt, że sprzy­jają one inte­gracji pra­cown­ików. Nasza opieka nad Państwa orga­ni­za­cją nie ustaje w ostat­nim dniu szkole­nia. Dbamy o to aby mieli Państwo możli­wość kon­taktu z trenerem również po jego zakończe­niu. Rozu­miemy, że cza­sem pyta­nia lub wąt­pli­wości mogą pojawić się później — dlat­ego wiemy jak ważne jest aby móc te wąt­pli­wości rozwiać.

Nasze szkole­nia zamknięte cechuje m.in.:

  • wybór tem­atyki zajęć z jakiej Klient prag­nie zor­ga­ni­zować szkole­nie,
  • pro­gram szkole­nia dos­tosowany jest do wymogów kon­tra­henta, opra­cowywany na pod­stawie zebranych infor­ma­cji według jego potrzeb i pref­er­encji,
  • miejsce i ter­min szkole­nia usta­lane są wspól­nie z Klien­tem, tak aby wybrana data nie koli­d­owała z jego bieżą­cymi obow­iązkami,
  • grupa pra­cown­ików uczest­nicząca w szkole­niu zamknię­tym otrzy­muje od prowadzącego rozwiąza­nia konkret­nych prob­lemów dzi­ałal­ności jed­nos­tki,
  • mate­ri­ały szkole­niowe oraz sposób prowadzenia zajęć dos­tosowane zostają do specy­fiki i wyma­gań Klienta,
  • warunki orga­ni­za­cyjne i finan­sowe do każdego przy­go­towanego pro­jektu usta­lane są indy­wid­u­al­nie pomiędzy stron­ami.

 

 

 

                                                                                                                

 

PRO­JEKT WSPÓŁ­FI­NAN­SOWANY PRZEZ SZWA­J­CARIĘRAMACH SZWA­J­CARSKIEGO
PRO­GRAMU WSPÓŁPRACYNOWYMI KRA­JAMI CZŁONKOWSKIEMI UNII EUROPE­JSKIEJ

PROJECT SUP­PORTED BYGRANT FROM SWITZER­LAND THROUGH
THE SWISS CON­TRI­BU­TION TO THE ENGLARGED EURO­PEAN UNION