Bada­nia

Pod­stawą decyzji pode­j­mowanych w przed­siębiorstwie, które umożli­wiają osią­ganie przewagi konkuren­cyjnej, są infor­ma­cje: o konkurentach, o klien­tach i ich potrze­bach, o skuteczności reklamy, o struk­turze rynku i kanałach dys­try­bucji, o znamionach koni­unk­tury i przesłankach zbliża­ją­cych się kryzysów oraz o wielu innych czyn­nikach. Wiedza o rynku, zdobyta w pro­ce­sie komu­nikacji z otocze­niem, pozwala na zmniejsze­nie niepewności i zwięk­sza szanse pod­ję­cia właś­ci­wej decyzji.

Narzędziem umożli­wia­ją­cym zebranie odpowied­nich infor­ma­cji, które zastąpią intu­icję i nabyte rutynowe doświad­cze­nie — często zawodne, są bada­nia mar­ketingowe. 

Prob­lemy rozwiązy­wane przez H-consulting mają często złożony charak­ter, dlat­ego w ofer­cie przed­siębiorstwa zna­j­dują się bada­nia iloś­ciowe, jakoś­ciowe, a także bada­nia desk research. Niek­tóre pro­jekty wyma­gają łącznego stosowa­nia tych metod, w różnych kon­fig­u­rac­jach i zakre­sach. Forma bada­nia usta­lana jest indy­wid­u­al­nie z Klien­tem.

H-consulting wykonuje następu­jące usługi:

 • przeprowadze­nie badań iloś­ciowych i jakoś­ciowych w pełnym cyklu — od pro­jektu do raportu koń­cowego,
 • prowadze­nie badań pan­elowych,
 • wykony­wanie badań jed­no­ra­zowych,
 • opra­cow­anie analiz rynku i eksper­tyz.

Metody badań jakoś­ciowych:

 • zog­niskowane wywiady grupowe (FGI),
 • wywiady pogłębione (IDI),
 • grupy twór­cze (stosowane np. do tworzenia slo­ganów reklam­owych, wyna­j­dowa­nia nazw pro­duk­tów, kon­cep­tów reklam),
 • grupy rodzinne — dyskusje grupowe w gronie rodziny, sąsi­adów, współpra­cown­ików.

Metody badań iloś­ciowych:

 • wywiad bezpośredni real­i­zowany przez anki­eterów,
 • son­daż tele­fon­iczny w sys­temie CATI,
 • bada­nia inter­ne­towe CAWICAPI.

Bada­nia desk research: metoda badań mar­ketingowych oparta na szczegółowej anal­izie ist­nieją­cych już i dostęp­nych danych. Przy real­iza­cji pro­jektu typu desk research nie zdobywa się zatem nowych infor­ma­cji a jedynie odna­j­duje, scala, anal­izuje i przetwarza dane rozpros­zone wśród różnych źródeł. 

 

                                                                                                                

 

PRO­JEKT WSPÓŁ­FI­NAN­SOWANY PRZEZ SZWA­J­CARIĘRAMACH SZWA­J­CARSKIEGO
PRO­GRAMU WSPÓŁPRACYNOWYMI KRA­JAMI CZŁONKOWSKIEMI UNII EUROPE­JSKIEJ

PROJECT SUP­PORTED BYGRANT FROM SWITZER­LAND THROUGH
THE SWISS CON­TRI­BU­TION TO THE ENGLARGED EURO­PEAN UNION