PRINCE2® (Projects In a Con­trolled Envi­ron­ment) jest metodyką zarządza­nia pro­jek­tami opartą na pozy­ty­wnych i negaty­wnych doświad­czeni­ach uzyskanych przez kierown­ików pro­jek­tów z wielu różnych kra­jów. Zas­tosować ją można do zarządza­nia pro­jek­tami wszelkiego rodzaju i dowol­nej wielkości.

Korzyści ze stosowa­nia PRINCE2®

  • uni­w­er­salny język uży­wany do porozu­miewa­nia się pomiędzy kierown­ikiem pro­jektu a decy­den­tami oraz członkami zespołu pro­jek­towego,
  • możli­wość wymi­any części zespołu real­izu­jącego pro­jekt w przy­padku takiej konieczności (braki zasobów itp.), bez więk­szego ryzyka dla powodzenia pro­jektu – nowi spec­jal­iści gładko prze­jmą obow­iązki poprzed­ników,
  • możli­wość przeprowadzenia kon­trolowanego rozpoczę­cia, rozwinię­cia i zamknię­cia pro­jektu, czyli automaty­czna dbałość o uza­sad­nie­nie biz­ne­sowe dla pro­jektu, zor­ga­ni­zowane planowanie pro­jektu, mon­i­torowanie postępów, skuteczny odbiór pro­duk­tów i zakończe­nie pro­jektu,
  • usys­tem­aty­zowane pode­jś­cie do mon­i­torowa­nia ryzyk w pro­jek­cie, jak również zor­ga­ni­zowane zarządzanie odchyle­ni­ami od przyjętego planu dzi­ała­nia,
  • angażowanie wyższego kierown­ictwa orga­ni­za­cji do pode­j­mowa­nia kluc­zowych decyzji dla pro­jektu,
  • szczelny sys­tem zapewnienia jakości pro­duk­tów pro­jektu,
  • z góry określone i sprawd­zone w prak­tyce kanały komu­nikacji pomiędzy zamaw­ia­ją­cym a zewnętrznym dostawcą (pod­wykon­awcą),
  • brak niepotrzeb­nej biurokracji w zarządza­niu pro­jek­tem. 

 

Orga­ni­zowane przez nasz szkole­nia i egza­miny prowad­zone są przez jed­nos­tki posi­ada­jące sta­tus Accred­ited Train­ing Orga­ni­za­tion.

Sprawdź aktu­alne ter­miny naszych szkoleń akredy­towanych

 

The PRINCE2® courses on this page are offered by Inprogress sp. z o.o. ATO/Affiliate of AXE­LOS Lim­ited. PRINCE2® is a reg­is­tered trade mark of AXE­LOS Lim­ited. All rights reserved.

 

 

                                                                                                                

 

PRO­JEKT WSPÓŁ­FI­NAN­SOWANY PRZEZ SZWA­J­CARIĘRAMACH SZWA­J­CARSKIEGO
PRO­GRAMU WSPÓŁPRACYNOWYMI KRA­JAMI CZŁONKOWSKIEMI UNII EUROPE­JSKIEJ

PROJECT SUP­PORTED BYGRANT FROM SWITZER­LAND THROUGH
THE SWISS CON­TRI­BU­TION TO THE ENGLARGED EURO­PEAN UNION