AgilePM® (Agile Project Man­age­ment) to ceniona na całym świecie metodyka, oparta o zwinne pode­jś­cie do zarządza­nia pro­jek­tami. 

Korzyści ze stosowa­nia AgilePM®:

  • lekkość i elasty­czność przy jed­noczes­nym zachowa­niu zasad pozwala­ją­cych osiągnąć sukces,
  • bardzo dobrze współpracuje z ist­nieją­cymi proce­sami w orga­ni­za­cji, dlat­ego nie ma przeszkód, by łączyć ją np. z PRINCE2® oraz proce­sami zarządza­nia jakoś­cią,
  • szyb­sze wprowadzanie zmian biz­ne­sowych, przy niższych kosz­tach i zmniejs­zonym ryzyku poprzez zestaw­ie­nie postępów real­iza­cji pro­jektu z postaw­ionymi celami biz­ne­sowymi,
  • wyko­rzys­tanie gotowej, przetestowanej i sprawd­zonej przez wiele lat metody zwin­nego zarządza­nia pro­jek­tami zami­ast budowa­nia włas­nej metody na włas­nych błę­dach,
  • osiąg­nię­cie lep­szej komu­nikacji i kon­troli nad real­i­zowanymi pro­jek­tami,
  • w przy­padku niedużych orga­ni­za­cji czy pro­jek­tów Agile może być stosowany samodziel­nie, bez potrzeby wspar­cia z góry przez  inne pode­jś­cia.

 

Orga­ni­zowane przez nasz szkole­nia i egza­miny prowad­zone są przez jed­nos­tki posi­ada­jące sta­tus Accred­ited Train­ing Orga­ni­za­tion.

Sprawdź aktu­alne ter­miny naszych szkoleń akredy­towanych

 

 

AgilePM® jest znakiem hand­lowym należą­cym do Dynamic Sys­tems Devel­op­ment Method Ltd. Wszys­tkie prawa zas­trzeżone.
APMG Inter­na­tional AgilePM i Swirl Device logo jest znakiem hand­lowym należą­cym The APM Group Lim­ited, uży­wany na pod­stawie zgody The APM Group Lim­ited. Wszys­tkie prawa zas­trzeżone.

The Courses on this page are offered by Inprogress, an Accred­ited Train­ing Organ­i­sa­tion of The APMG Group Ltd.

 

                                                                                                                

 

PRO­JEKT WSPÓŁ­FI­NAN­SOWANY PRZEZ SZWA­J­CARIĘRAMACH SZWA­J­CARSKIEGO
PRO­GRAMU WSPÓŁPRACYNOWYMI KRA­JAMI CZŁONKOWSKIEMI UNII EUROPE­JSKIEJ

PROJECT SUP­PORTED BYGRANT FROM SWITZER­LAND THROUGH
THE SWISS CON­TRI­BU­TION TO THE ENGLARGED EURO­PEAN UNION