Środowisko

Do kwestii eko­log­icznych pod­chodz­imy z powagą i staran­noś­cią, a także z przeko­naniem, że nawet najm­niejsze czyn­ności mogą wpłynąć pozy­ty­wnie na poprawę stanu naszego otoczenia.

 

  • Wybier­amy pro­dukty bez opakowań lub w opakowa­ni­ach zwrot­nych, nada­ją­cych się do recyk­lingu, z mate­ri­ałów biode­grad­owal­nych lub z przetwor­zonych o dłuższej żywot­ności.
  • Jeżeli to tylko możliwe druku­jemy dwus­tron­nie korzys­ta­jąc z ekopa­pieru.
  • Dokonu­jąc zakupów w pier­wszej kole­jności korzys­tamy z usług dostaw­ców, którzy respek­tują zasady ekologii i ofer­ują cer­ty­fikowane pro­dukty eko­log­iczne.
  • Biała ściana potrafi odbić ok. 85% pada­ją­cych na nią promieni słonecznych dlat­ego do mal­owa­nia pomieszczeń sto­su­jemy wyłącznie jasne kolory farb oraz maksy­mal­nie wyko­rzys­tu­jemy światło dzi­enne.
  • Sto­su­jemy wyłącznie ener­gooszczędne żarówki i wyposażamy biura w sprzęt elek­tron­iczny o wysok­iej klasie ener­gety­cznej.
  • Nasze samo­chody służbowe wyposażone są w ener­gooszczędne opony o zmniejs­zonych opo­rach toczenia.
  • Eduku­jemy pra­cown­ików w zakre­sie eco­drivingu.
  • Podróże służbowe ograniczamy do min­i­mum a zami­ast spotkań oso­bistych orga­nizu­jemy wideokon­fer­encje.
  • Płacimy naszym pra­cown­ikom za dojazdy do pracy row­erem – 1 zł za każdy prze­jechany kilo­metr.
  • Wszys­tkie nasze biura wyposażone są w pojem­niki do seg­re­gacji odpadów.

 

                                                                                                                

 

PRO­JEKT WSPÓŁ­FI­NAN­SOWANY PRZEZ SZWA­J­CARIĘRAMACH SZWA­J­CARSKIEGO
PRO­GRAMU WSPÓŁPRACYNOWYMI KRA­JAMI CZŁONKOWSKIEMI UNII EUROPE­JSKIEJ

PROJECT SUP­PORTED BYGRANT FROM SWITZER­LAND THROUGH
THE SWISS CON­TRI­BU­TION TO THE ENGLARGED EURO­PEAN UNION