Społeczeństwo

Pracu­jemy real­izu­jąc różnego rodzaju pro­jekty, zdoby­wa­jąc nowe doświad­czenia i umiejęt­ności. Chcemy podzielić się naszymi możli­woś­ci­ami, wiedzą i know-how.

 

  • W miejs­cach, w których real­izu­jemy pro­jekty
    ofer­u­jemy możli­wość odby­cia staży.

  • Udostęp­ni­amy adres email, na który zainte–
    resowane NGO mogą wysyłać pyta­nia odno–
    śnie real­iza­cji pro­jek­tów współ­fi­nan­sowanych
    ze środ­ków EFS.

 

 

Staramy się budować dłu­gotr­wałe, oparte na zau­fa­niu i wza­jem­nej sym­pa­tii relacje zawodowe i biz­ne­sowe dlat­ego pro­ponu­jemy naszym intere­sar­ius­zom udział w sportowej rywal­iza­cji – corocznych regat­ach żeglars­kich w klasie Omega orga­ni­zowanych przez naszą firmę.

 

                                                                                                                

 

PRO­JEKT WSPÓŁ­FI­NAN­SOWANY PRZEZ SZWA­J­CARIĘRAMACH SZWA­J­CARSKIEGO
PRO­GRAMU WSPÓŁPRACYNOWYMI KRA­JAMI CZŁONKOWSKIEMI UNII EUROPE­JSKIEJ

PROJECT SUP­PORTED BYGRANT FROM SWITZER­LAND THROUGH
THE SWISS CON­TRI­BU­TION TO THE ENGLARGED EURO­PEAN UNION