Współpraca

H-consulting ofer­uje kom­plek­sowe wspar­cie w zakre­sie pozyska­nia i obsługi środ­ków z fun­duszy uni­jnych. Od 2007 roku zre­al­i­zowal­iśmy 27 pro­jek­tów szkole­niowych, dorad­czych, badaw­czych i pro­mo­cyjnych współ­fi­nan­sowanych z Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego o łącznej wartości blisko 20 mln zł.

Naszym Klien­tom ofer­u­jemy wspar­cie zarówno w zakre­sie pozyska­nia dofi­nan­sowa­nia z fun­duszy uni­jnych, jak i obsługi pozyskanych środ­ków. Na etapie real­iza­cji pro­jektu pro­ponu­jemy następu­jące wari­anty współpracy:

 

1. H-consulting jako pod­miot pod­pisu­jący umowę                                          

W tym wari­an­cie przy­go­towu­jemy i składamy wniosek o dofi­nan­sowanie, pod­pisu­jemy umowę oraz zarządzamy real­iza­cją wszys­t­kich dzi­ałań pro­jek­towych. To my odpowiadamy za rozlicze­nie otrzy­manego dofi­nan­sowa­nia, a także za dopełnie­nie wszel­kich innych obow­iązków, które na Pro­jek­to­dawcę nakłada umowa o dofi­nan­sowanie.

 

2. H-consulting jako part­ner w real­iza­cji pro­jektu

Przy­go­towu­jemy wniosek o dofi­nan­sowanie i udzielamy ewen­tu­al­nych wyjaśnień związanych z zapisami wniosku na etapie negoc­jacji z insty­tucją udziela­jącą dotacji. W tym mod­elu czyn­ności związane z pod­pisaniem umowy o dofi­nan­sowanie wykonuje Klient, a real­iza­cja pro­jektu i zarządzanie nim jest podzielone pomiędzy Klienta i naszą firmę.

 

3. H-consulting jako pod­wykon­awca w zakre­sie zarządza­nia pro­jek­tem

W tym wari­an­cie Klient po pod­pisa­niu umowy o dofi­nan­sowanie przekazuje nam całoś­ciowe zarządzanie pro­jek­tem, obsługę pro­jektu pod wzglę­dem spra­woz­daw­czym i orga­ni­za­cyjnym, współpracę z pod­wykon­aw­cami oraz mon­i­tor­ing i ewalu­ację pro­jektu. Możliwe jest także abyśmy byli odpowiedzialni za część lub nawet za jeden z tych aspek­tów.

 

4. H-consulting jako doradca w trak­cie real­iza­cji pro­jektu

Dokonu­jemy audytu pro­jektu i przed­staw­iamy propozy­cje rozwiązań prob­lemów kry­ty­cznych. Ofer­u­jemy również doradztwo na etapie zmian w pro­jek­cie oraz pomoc w tworze­niu wniosków o płat­ność. Pro­ponu­jemy wspar­cie przy zamyka­niu pro­jektu, opra­cow­anie zestaw­ień oraz koń­cowego wniosku o płat­ność.

 

                                                                                                                

 

PRO­JEKT WSPÓŁ­FI­NAN­SOWANY PRZEZ SZWA­J­CARIĘRAMACH SZWA­J­CARSKIEGO
PRO­GRAMU WSPÓŁPRACYNOWYMI KRA­JAMI CZŁONKOWSKIEMI UNII EUROPE­JSKIEJ

PROJECT SUP­PORTED BYGRANT FROM SWITZER­LAND THROUGH
THE SWISS CON­TRI­BU­TION TO THE ENGLARGED EURO­PEAN UNION