Dlaczego my

H-consulting jest firmą typu spin-out założoną w 2006 roku. Dys­ponu­jemy doświad­c­zoną kadrą spec­jal­istów z zakresu badań, zarządza­nia, mar­ketingu i roz­woju. Nasz potenc­jał orga­ni­za­cyjny pozwala na sprawne i skuteczne przeprowadzanie skom­p­likowanych między­nar­o­dowych pro­jek­tów, a jed­nocześnie na indy­wid­u­alną formę współpracy z każdym klien­tem.

Odpowiada­jąc na wyzwa­nia rynku od ponad jede­nastu lat stale rozwi­jamy naszą dzi­ałal­ność w nowych obszarach. Wdrażamy nowe tech­nolo­gie, pro­ce­dury, usługi i stan­dardy aby efek­ty­wnie wskazy­wać naszym klien­tom kierunki dzi­ałań.

Posi­adamy wdrożony sys­tem zarządza­nia jakoś­cią zgodny z normą ISO 9001:2008 w zakre­sie przy­go­towa­nia i real­iza­cji szkoleń oraz pro­jek­tów szkole­niowych i dorad­czych na rynku kra­jowym i między­nar­o­dowym, potwierd­zony cer­ty­fikatem numer 000714088 wydanym przez DEKRA Cer­ti­fi­ca­tion.

 

 

H-consulting w liczbach:

 

 

 

                                                                                                                

 

PRO­JEKT WSPÓŁ­FI­NAN­SOWANY PRZEZ SZWA­J­CARIĘRAMACH SZWA­J­CARSKIEGO
PRO­GRAMU WSPÓŁPRACYNOWYMI KRA­JAMI CZŁONKOWSKIEMI UNII EUROPE­JSKIEJ

PROJECT SUP­PORTED BYGRANT FROM SWITZER­LAND THROUGH
THE SWISS CON­TRI­BU­TION TO THE ENGLARGED EURO­PEAN UNION