Nasze pro­jekty

Pro­jekty w trak­cie real­iza­cji:

Krok do przodu!

Kursy i szkole­nia dla roz­woju branży kreaty­wnej w wojew­ództwie pomorskim

Mamo pracuj! Dofi­nan­sowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat na obszarze Aglom­er­acji Jele­niogórskiej

Mamo pracuj! Dofi­nan­sowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat na Obszarze Inter­wencji Doliny Baryczy

Mamo pracuj! Dofi­nan­sowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat w ramach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Inter­wencji

Pomorski Project Man­ager — szkole­nia z zarządza­nia pro­jek­tami według metodologii PRINCE2

 

Pro­jekty zre­al­i­zowane (20072014):

Akty­wiz­u­jemy powiat brzeski

Akty­wiz­u­jemy powiat kluczborski

Akty­wni oław­ianie

Akty­wni trzeb­niczanie

Biznes=projekty. Szkole­nia z zarządza­nia pro­jek­tami w opar­ciu o PMI — PMBoK dla stu­den­tów, dok­toran­tów i absol­wen­tów

Dol­nośląscy lid­erzy zarządza­nia pro­jek­tami. Szkole­nia z metodyki PRINCE2

Im się udało! Kam­pa­nia pro­mu­jąca ideę przed­siębior­c­zości aka­demick­iej w Wielkopolsce

Inter­ne­tometr — podział cyfrowy lubus­kich MMśP

Inter­ne­tometr — podział cyfrowy mazowiec­kich MMśP

Inter­ne­tometr — podział cyfrowy śląs­kich MMśP

Kon­fer­encja naukowa pro­mu­jąca ideę przed­siębior­c­zości aka­demick­iej pt.: Uni­w­er­sytet trze­ciej gen­er­acji — stan i per­spek­tywy roz­woju

Lid­erzy zarządza­nia pro­jek­tami w dol­nośląs­kich przed­siębiorstwach. Szkole­nia z metodyki PMBoK

Mobilni i kom­pe­tentni II

Neu­ro­coach­ing

Nowa branża — nowa szansa

Nowe per­spek­tywy

Nowoczesna służba medy­czna Opol­szczyzny

Nowoczesna służba medy­czna Opol­szczyzny II

Obraz Lubuszan 50+

Opolscy lid­erzy zarządza­nia pro­jek­tami

Pod­nosze­nie umiejęt­ności mięk­kich kluczem do roz­woju

Pro­mocja i wspar­cie dorad­cze firm typu spin off lub spin out w fazie zalążkowej

Szkole­nie miękkie źródłem przewagi konkuren­cyjnej

Szkole­nia z tech­nik sprzedaży sposobem na wzrost konkuren­cyjności firmy

Twoja firma szansą na sukces

Zawodowy strzał w dziesiątkę

ŻakA Praca — badanie akty­wności zawodowej śląs­kich stu­den­tów

 

                                                                                                                

 

PRO­JEKT WSPÓŁ­FI­NAN­SOWANY PRZEZ SZWA­J­CARIĘRAMACH SZWA­J­CARSKIEGO
PRO­GRAMU WSPÓŁPRACYNOWYMI KRA­JAMI CZŁONKOWSKIEMI UNII EUROPE­JSKIEJ

PROJECT SUP­PORTED BYGRANT FROM SWITZER­LAND THROUGH
THE SWISS CON­TRI­BU­TION TO THE ENGLARGED EURO­PEAN UNION