Misja i wartości

Naszym pri­o­ry­tetem jest ofer­owanie usług najwyższej jakości. Dlat­ego też wyjątkową wagę przykładamy do pod­noszenia stan­dardów real­i­zowanych pro­jek­tów.

Uważamy, że ludzie to nasz najwięk­szy kap­i­tał. Tworzymy zgrany zespół spec­jal­istów z dziedzin związanych z zarządzaniem pro­jek­tami, szkole­ni­ami, bada­ni­ami rynku i mar­ketingiem. Swoje doświad­cze­nie zdoby­wal­iśmy dzięki real­iza­cji różnego rodzaju pro­jek­tów dla przed­siębiorstw i insty­tucji państ­wowych.

W swo­jej dzi­ałal­ności kieru­jemy się najwyższymi stan­dar­d­ami: pro­jekty są zarządzane zgod­nie z metodologią PMBoK® i PRINCE2®, a wszys­tkie bada­nia są real­i­zowane zgod­nie z kodek­sami ety­cznymi ustanowionymi przez Euro­pean Soci­ety for Opin­ion and Mar­ket­ing Research (ESO­MAR).

Wartoś­ci­ami biz­ne­sowymi i roz­wo­jowymi, szczegól­nie cenionymi w H-consulting są innowa­cyjność, jakość, pro­fesjon­al­izm, zad­owole­nie Klienta oraz odpowiedzial­ność społeczna.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

 

PRO­JEKT WSPÓŁ­FI­NAN­SOWANY PRZEZ SZWA­J­CARIĘRAMACH SZWA­J­CARSKIEGO
PRO­GRAMU WSPÓŁPRACYNOWYMI KRA­JAMI CZŁONKOWSKIEMI UNII EUROPE­JSKIEJ

PROJECT SUP­PORTED BYGRANT FROM SWITZER­LAND THROUGH
THE SWISS CON­TRI­BU­TION TO THE ENGLARGED EURO­PEAN UNION