Miejsce pracy

Uważamy, że zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a pry­wat­nym jest niezwykle istotne dlat­ego postępu­jemy zgod­nie z zasadami work-life bal­ance.

  • Angażu­jemy swoich pra­cown­ików jedynie w wyz­nac­zonych i przyję­tych godz­i­nach pracy, nie zakłó­ca­jąc ich czasu wol­nego.
  • Ze względu na pro­jek­towy charak­ter pracy więk­szość naszych pra­cown­ików ma możli­wość pracy zdal­nej, bez konieczności obec­ności w biurze.
  • Na wielu stanowiskach sto­su­jemy elasty­czny czas pracy – nasi pra­cown­icy nie muszą prze­by­wać w miejscu pracy w określonych godz­i­nach, ale mogą wykony­wać pracę w dowol­nym cza­sie.

               

Wychodz­imy z założe­nia, że zdrowie jest jedną z najwięk­szych wartości, którą posi­ada człowiek.

Ofer­u­jemy swoim pra­cown­ikom dofi­nan­sowanie zajęć sportowo rekrea­cyjnych.

  • Wszys­tkie nasze biura wyposażone są w ergonom­iczne meble biurowe oraz odpowied­nie oświ­etle­nie zapew­ni­a­jące wysoki kom­fort pracy.

 

W swo­jej dzi­ałal­ności kieru­jemy się najwyższymi stan­dar­d­ami ety­cznymi.

  • Wdrożyliśmy poli­tykę anty­mob­bin­gową oraz poli­tykę antyko­rup­cyjną.

 

Wraz z naszymi pra­cown­ikami opra­cow­al­iśmy Kodeks Etyki, który jest naszym zobow­iązaniem do przestrze­ga­nia najwyższych stan­dardów — zarówno w kwestii dostar­cza­nia Klien­tom najwyższej jakości usług jak i w kwestii moral­nego i ety­cznego zachowa­nia.

 

                                                                                                                

 

PRO­JEKT WSPÓŁ­FI­NAN­SOWANY PRZEZ SZWA­J­CARIĘRAMACH SZWA­J­CARSKIEGO
PRO­GRAMU WSPÓŁPRACYNOWYMI KRA­JAMI CZŁONKOWSKIEMI UNII EUROPE­JSKIEJ

PROJECT SUP­PORTED BYGRANT FROM SWITZER­LAND THROUGH
THE SWISS CON­TRI­BU­TION TO THE ENGLARGED EURO­PEAN UNION