Kari­era

Rekru­tacja Pra­cown­ików zaczyna się od anal­izy zgro­mad­zonych aplikacji, a kończy pozy­ty­wnym pod­sumowaniem 3-miesięcznego okresu prób­nego nowoza­trud­nionego Pra­cown­ika. Pro­ces ten różni się w zależności od rodzaju stanowiska: celu pracy, wyma­ganych kom­pe­tencji i kwal­i­fikacji.

Wybrane osoby zostaną zapros­zone na spotkanie ze spec­jal­istą HR, pod­czas którego pozysku­jemy infor­ma­cje nt. celów, aspiracji i doświad­czeń zawodowych Kandy­datów oraz ich postaw związanych z pracą. Zdarza się, że na tym etapie wyko­rzys­tu­jemy także inne metody, które pozwalają nam na pełniejszą wery­fikację umiejęt­ności i potenc­jału Kandy­datów. Są to testy, symu­lacje, prezen­tacje, roz­mowy z eksper­tami mery­to­rycznymi w danej dziedzinie.

Decy­du­ją­cym etapem jest spotkanie z bezpośred­nim przełożonym, który na pod­stawie pełnej infor­ma­cji zgro­mad­zonej w pro­ce­sie rekru­tacji pode­j­muje decyzję o złoże­niu oferty pracy Kandyda­towi. W trzecim miesiącu pracy dochodzi do pod­sumowa­nia okresu prób­nego. Pod­sumowanie to służy wymi­anie wza­jem­nych wrażeń i oczeki­wań odnośnie do stan­dardu pracy, postaw, adap­tacji, moc­nych stron i obszarów do poprawy. Obus­tronna intencja przedłuże­nia umowy lub jej brak zamyka pro­ces naboru. 

Pracu­jemy real­izu­jąc różnego rodzaju pro­jekty, zdoby­wa­jąc nowe doświad­czenia i umiejęt­ności. Chcemy podzielić się naszymi możli­woś­ci­ami, wiedzą i know-how. Dlat­ego pro­ponu­jemy społeczności lokalnej, a w szczegól­ności osobom młodym możli­wość uczest­niczenia w real­iza­cji naszych pro­jek­tów. W miejs­cach, w których real­izu­jemy pro­jekty ofer­u­jemy możli­wość odby­cia staży. Staże będą trwały od 1 do 6 miesięcy i będą bezpłatną formą zdoby­cia pier­wszego doświad­czenia zawodowego przy pro­jek­tach badaw­czych, szkole­niowych i kon­sultin­gowych. Staż może być okazją do zal­iczenia obow­iązkowych uczel­ni­anych prak­tyk dla stu­den­tów, ale także do rozbu­dowa­nia swo­jego port­fo­lio kom­pe­tencji, uzu­pełnienia teo­re­ty­cznej wiedzy o doświad­czenia prak­ty­czne.

 

                                                                                                                

 

PRO­JEKT WSPÓŁ­FI­NAN­SOWANY PRZEZ SZWA­J­CARIĘRAMACH SZWA­J­CARSKIEGO
PRO­GRAMU WSPÓŁPRACYNOWYMI KRA­JAMI CZŁONKOWSKIEMI UNII EUROPE­JSKIEJ

PROJECT SUP­PORTED BYGRANT FROM SWITZER­LAND THROUGH
THE SWISS CON­TRI­BU­TION TO THE ENGLARGED EURO­PEAN UNION