O CSR

CSR (Cor­po­rate Social Respon­si­bil­ity) to społeczna odpowiedzial­ność biz­nesu, czyli dobrowolne dzi­ała­nia uwzględ­ni­a­jące interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi gru­pami. CSR to przede wszys­tkim budowanie obszarów wspar­cia dla otoczenia (społeczeństwa) przez jed­nos­tki (firmy), mogące sprostać takiemu wyzwa­niu. Firma odpowiedzialna społecznie to orga­ni­za­cja, która z jed­nej strony pomyśl­nie powadzi swoją poli­tykę biz­ne­sową, z drugiej jed­nak świadomie bierze odpowiedzial­ność za wsze­laki rozwój społeczności zewnętrznej. CSR nie jest zatem niczym innym, jak dłu­go­falowym wkła­dem firmy w budowanie poli­tyki zrównoważonego roz­woju gospo­dar­czego.

Prag­niemy poin­for­mować, iż uzyskaliśmy dofi­nan­sowanie na wdroże­nie CSR w ramach pro­jektu 000913/8-SPPW/2 ze Szwajcarsko-Polskiego Pro­gramu Współpracy.

W ramach pro­jektu  „H-consulting — biznes odpowiedzialny społecznie„ pod­jęliśmy szereg dzi­ałań mają­cych na celu wejś­cie na ścieżkę społecznie odpowiedzial­nego biz­nesu. Pro­jekt był zaplanowany w sposób kom­plek­sowy i obe­j­mował trzy obszary CSR: środowisko nat­u­ralne, relacje z per­son­elem przed­siębiorstwa oraz zaan­gażowanie społeczne.

Pro­jekt „H-consulting Woj­ciech Hołowacz — firma zrównoważona społecznie” jest współ­fi­nan­sowany przez Szwa­j­carię w ramach szwa­j­carskiego pro­gramu współpracy z nowymi kra­jami członkowskimi Unii Europe­jskiej.

Wartość dofi­nan­sowa­nia: 29.451,74 CHF

 

Ofic­jalne strony Szwajcarsko-Polskiego Pro­gramu Współpracy:

www.programszwajcarski.gov.pl

www.swiss-contribution.admin.ch/poland

 

 

                                                                                                                

 

PRO­JEKT WSPÓŁ­FI­NAN­SOWANY PRZEZ SZWA­J­CARIĘRAMACH SZWA­J­CARSKIEGO
PRO­GRAMU WSPÓŁPRACYNOWYMI KRA­JAMI CZŁONKOWSKIEMI UNII EUROPE­JSKIEJ

PROJECT SUP­PORTED BYGRANT FROM SWITZER­LAND THROUGH
THE SWISS CON­TRI­BU­TION TO THE ENGLARGED EURO­PEAN UNION