Nie pamię­tasz hasła? To nie jest prob­lem. Wpisz poniżej swój adres poczty elek­tron­icznej podany pod­czas rejes­tracji i kliknij przy­cisk „Wyślij”. Otrzy­masz spec­jalny kod umożli­wia­jący zal­o­gowanie się i doko­nanie zmi­any hasła.
Sprawdź za kilka chwil swoją skrzynkę pocz­tową. Gdy otrzy­masz wiado­mość z kodem wery­fiku­ją­cym, skopiuj go i podaj pod­czas logowa­nia, a następ­nie dokonaj zmi­any hasła.

 

                                                                                                                

 

PRO­JEKT WSPÓŁ­FI­NAN­SOWANY PRZEZ SZWA­J­CARIĘRAMACH SZWA­J­CARSKIEGO
PRO­GRAMU WSPÓŁPRACYNOWYMI KRA­JAMI CZŁONKOWSKIEMI UNII EUROPE­JSKIEJ

PROJECT SUP­PORTED BYGRANT FROM SWITZER­LAND THROUGH
THE SWISS CON­TRI­BU­TION TO THE ENGLARGED EURO­PEAN UNION