Społeczna odpowiedzial­ność

W swo­jej dzi­ałal­ności jesteśmy społecznie odpowiedzialni i uwzględ­ni­amy potrzeby wszys­t­kich grup intere­sar­iuszy: per­son­elu, otoczenia i środowiska nat­u­ral­nego. Sto­su­jemy się do norm wynika­ją­cych z prawa kra­jowego i między­nar­o­dowego wyz­nac­zonych przez odpowied­nie doku­menty. Postępu­jemy według zasad zawartych w Kodek­sie etyki firmy, który hoł­duje takim wartoś­ciom jak dąże­nie do najwyższej jakości, dobro i zad­owole­nie klienta, pro­fesjon­al­izm, rozwój, doskonale­nie i innowa­cyjność, sza­cunek i zau­fanie oraz ucz­ci­wość. 

Ochrona danych osobowych

W naszej fir­mie przez dobro klienta rozu­mie się także troskę o jego bez­pieczeństwo. W związku z tym szczególną wagę przykłada się do ochrony danych osobowych klien­tów firmy, a także innych infor­ma­cji o klien­tach i kon­tra­hen­tach. Doku­menty poufne i zaw­ier­a­jące dane osobowe prze­chowywane są w trosce o ich bez­pieczeństwo, zgod­nie z rygo­rysty­czną poli­tyką ochrony danych osobowych i określonymi zasadami.  

Stan­dard usług

Ciągłemu pod­nosze­niu jakości usług służy stosowanie przez nas odpowied­nich stan­dardów. W naszej dzi­ałal­ności real­izu­jemy liczne pro­jekty, które zarządzane są zgod­nie z metodologią PRINCE2® oraz Scrum. Wszys­tkie prowad­zone przez naszą firmę pro­jekty badaw­cze są real­i­zowane zgod­nie z kodek­sami ety­cznymi ustanowionymi przez Euro­pean Soci­ety for Opin­ion and Mar­ket­ing Research (ESO­MAR).

 


 

Badanie poziomu zad­owole­nia z usług firmy

Aby móc ocenić stopień zad­owole­nia klien­tów z ofer­owanych przez nas usług prowad­zony jest bieżący mon­i­tor­ing zad­owole­nia. Klienci i uczest­nicy real­i­zowanych przez firmę pro­jek­tów są sys­tem­aty­cznie pytani o jakość dostar­czanych im usług. Jed­nocześnie każde zgłosze­nie niepraw­idłowości jest odno­towywane, w celu niwelowa­nia niewłaś­ci­wych dzi­ałań w przyszłości.

Skrupu­latna rekru­tacja i selekcja

Pro­ces rekru­tacji i selekcji jest przez nas prowad­zony z niezwykłą skrupu­lat­noś­cią. Wynika to z przeko­na­nia, iż pra­cown­icy stanowią o wartości firmy i są jej najwięk­szym kap­i­tałem. Aby mógł on być zwielokrot­niony i przełożyć się na sukces biz­ne­sowy konieczny jest właś­ciwy dobór pra­cown­ików i przy­dzie­le­nie im odpowiada­jącego ich kom­pe­tencjom zakresu obow­iązków. Konieczne jest także, przyjęte w fir­mie, mon­i­torowanie roz­woju pra­cown­ików i ich potrzeb szkole­niowych.

   

Dos­tosowywanie się do stan­dardów i zale­ceń

Wdrożyliśmy normę zarządza­nia jakoś­cią ISO 9001:2008 oraz strate­gię Społecznej Odpowiedzial­ności Biz­nesu. Jesteśmy wpisani do Rejestru Insty­tucji Szkole­niowych, Bazy Usług Szkole­niowych, Kra­jowego Rejestru Agencji Zatrud­nienia. Wszys­tko to wymaga od nas ciągłego doskonale­nia i utrzymy­wa­nia najwyższych stan­dardów. 

 

 

                                                                                                                

 

PRO­JEKT WSPÓŁ­FI­NAN­SOWANY PRZEZ SZWA­J­CARIĘRAMACH SZWA­J­CARSKIEGO
PRO­GRAMU WSPÓŁPRACYNOWYMI KRA­JAMI CZŁONKOWSKIEMI UNII EUROPE­JSKIEJ

PROJECT SUP­PORTED BYGRANT FROM SWITZER­LAND THROUGH
THE SWISS CON­TRI­BU­TION TO THE ENGLARGED EURO­PEAN UNION